Wedle polskiego prawa, posiadanie broni wymaga pozwolenia, co regulowane jest ustawą o broni i amunicji (z 21 maja 1999 r.). Proces uzyskania takiego dokumentu może przebiegać różny sposób – wpływa na to przede wszystkim rodzaj i przeznaczenie broni. Warto dowiedzieć się więc, jak uzyskać pozwolenie.

 

Pozwolenie na broń – dla kogo?

Aby ubiegać się o pozwolenie na broń, trzeba spełnić kilka warunków, podanych w ustawie. Należą do nich:

  • wiek – minimum 21 lat;
  • miejsce stałego zamieszkania na terenie Polski;
  • brak zaburzeń lub ograniczeń psychicznych i fizycznych – potwierdzone orzeczeniem specjalistów;
  • brak uzależnień od substancji psychoaktywnych i alkoholu; 
  • pełna zdolność do czynności prawnych;
  • niekaralność.

 

Procedura

Pozwolenie na broń wydawane jest przez Komendanta Policji (w miejscu zamieszkania). Niezbędne jest więc jest wypełnienie i złożenie wniosku, który zawiera dane osobowe, typ broni, ilość jej egzemplarzy, a także przeznaczenie. Uzyskanie pozwolenia nakłada też konieczność wskazania powodów posiadania broni wraz z uzasadnieniem (może to być cel sportowy, łowiecki, szkoleniowy, kolekcjonerski, pamiątkowy, ochrona osobista, ochrona osób lub mienia, rekonstrukcje historyczne).

Ponadto zawsze należy dołączyć orzeczenie od lekarza i psychologa na podstawie przeprowadzonych badań, dwa zdjęcia (3×4 cm), kserokopię dokumentu tożsamości (dowodu osobistego), zaświadczenie wskazujące na ważną przyczynę posiadania borni oraz potwierdzenie dokonania wymaganej opłaty skarbowej. Warto pamiętać, że orzeczenie lekarskie może być wystawione jedynie przez specjalistę, posiadającego uprawnienia do przeprowadzania tego rodzaju badań.

 

Dodatkowe formalności

W zależności od przeznaczenia broni, konieczne są również inne dokumenty.

Ochrona osobista wymaga wskazania realnego, stałego zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Mogą to być np. zgłoszone wcześniej próby przestępstw (pobicie, napaść, groźby, wymuszenia itp.).

Wymaga to oczywiście ze strony policji szeregu analiz i weryfikacji.

Posiadanie broni w celach sportowych wiąże się z przynależnością do określonego stowarzyszenia czy klubu strzeleckiego, odbycia stażu, zdobycia patentu strzeleckiego i otrzymania licencji Polskiego Związku Strzelectwa Polskiego.

Broń do celów łowieckich wymaga zaświadczeń ze strony Polskiego Związku Łowieckiego, które poświadczają przynależność do niego oraz posiadanie niezbędnych do polowań uprawnień.

Osoby, chcące zdobyć pozwolenie na broń w celach szkoleniowych, muszą dysponować uprawnieniami związanymi z prowadzeniem takich kursów i posiadać działalność gospodarczą w tym zakresie.

Broń w celach kolekcjonerskich wymaga dokumentu, będącego poświadczeniem o członkostwie w odpowiednim stowarzyszeniu kolekcjonerskim.

Dokument o otrzymaniu broni w spadku czy darowiźnie niezbędny jest przy ubieganiu się o pozwolenie na broń w celu pamiątkowym.

Jeśli przyczyną posiadania broni mają być rekonstrukcje historyczne, wówczas trzeba udokumentować członkostwo i czynny udział w stowarzyszeniach, których głównym celem jest organizowanie tego typu działań.

 

Egzamin

Pozwolenie na broń może zostać wydane po przejściu odpowiedniego egzaminu. W przypadku broni sportowej lub łowieckiej jest on przeprowadzany przez klub. Jeśli broń ma służyć innym celom, wówczas egzamin odbywa się przed komisją, która została powołana przez Policję.
Egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza z nich – teoretyczna – wiąże się ze znajomością ustaw, przepisów i regulaminów. Egzamin praktyczny to z kolei sprawdzenie posiadanych umiejętności w zakresie składania, rozkładania, ładowania, rozładowania, zabezpieczania, odbezpieczania broni oraz metod postępowania w sytuacji nieprawidłowego jej działania. Trzeba także odbyć test strzelecki.

 

Wiatrówka – czy konieczne jest pozwolenie?

Wedle ustawy o broni i amunicji, wiatrówka nie wymaga posiadania pozwolenia, o ile jej energia nie przekracza 17 dżuli tak jak te w naszym rankingu wiatrówek. Jeżeli jest większa, wówczas istnieje konieczność zarejestrowania broni w ciągu pięciu dni od momentu zakupu. Niezbędne w tym celu są: orzeczenie okulisty i psychologa oraz zaświadczenie o niekaralności. Trzeba dołączyć też wniosek, 2 zdjęcia, kserokopię dowodu osobistego, opłatę skarbową, a całość złożyć na komisariacie Policji.